APIAROM
preparat przeznaczony do dezynfekcji i aromatyzacji uli
      MIESZANKI MINERALNE:
MAKROMIX G
mieszanka mineralna dla go��bi
MAKROMIX F (formosan)
mieszanka mineralna dla byd�a, �wi�, koni i drobiu
MIKROFOS
mieszanka mineralna dla byd�a owiec i k�z
MMB
mieszanka min. dla byd�a, owiec, k�z i zwierzyny �ownej
MMD
mieszanka mineralna dla drobiu nie�nego
MM
mieszanka uniwersalna dla �wi�, byd�a, koni i drobiu
MAKROMIX D
mieszanka mineralna dla drobiu nie�nego
PULVIMIX
mieszanka mineralna stabilizuj�ca dla �wi� i drobiu

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKROMIX F (formosan) Mieszanka mineralna dla trzody chlewnej, byd�a, koni, i drobiu.

Makromixu F zawiera:zwi�zki fosforu, wapnia, magnezu, sodu, �elaza,miedzi, manganu, kobaltu w odpowiednich proporcjach. Mieszanka mineralna FORMOSAN zalecana jest jako dodatek uzupe�niaj�cy pasze tre�ciwe i obj�to�ciowe w makro i mikro elementy. Zawiera niezb�dne w �ywieniu zwierz�t sk�adniki mineralne oraz zio�a poprawiaj�ce smak i zapach. Zwi�ksza odporno�� organizmu na choroby wynikaj�ce z niedoboru.

Dawkowanie (zalecane dawki w g/szt dziennie) 1 �y�ka sto�owa zawiera 25g mieszanki.

  • Prosi�ta do 20 kg 15 - 20 g
  • Warchlaki 20 - 40 kg 25 - 30 g
  • Maciory, knury 40 g
  • Tuczniki 30 g
  • Byd�o, konie 60 - 100 g
  • Ciel�ta, owce 10 - 20 g
  • Kury, kaczki 4 g
  • G�si, indyki 6 g
  • G�si�ta, indycz�ta 4 g
  • Go��bie 20 g na 10 szt dziennie

Opakowanie: 5 i 20 kg

 

 

Promoted by Octopus Agency