APIAROM
preparat przeznaczony do dezynfekcji i aromatyzacji uli
      MIESZANKI MINERALNE:
MAKROMIX G
mieszanka mineralna dla go��bi
MAKROMIX F (formosan)
mieszanka mineralna dla byd�a, �wi�, koni i drobiu
MIKROFOS
mieszanka mineralna dla byd�a owiec i k�z
MMB
mieszanka min. dla byd�a, owiec, k�z i zwierzyny �ownej
MMD
mieszanka mineralna dla drobiu nie�nego
MM
mieszanka uniwersalna dla �wi�, byd�a, koni i drobiu
MAKROMIX D
mieszanka mineralna dla drobiu nie�nego
PULVIMIX
mieszanka mineralna stabilizuj�ca dla �wi� i drobiu

 

 

 

 

 

 

 

 

Makromix G - Mieszanka mineralna dla go��bi z dodatkiem zi�� i przypraw.

Mieszanka mineralna dla go��bi m�odych rosn�cych. Zawarte w mieszance Makromix G zwi�zki mineralne (Ca,P,Mg,Na,) wyst�puj� w odpowiednich proporcjach pozwalaj�cych na dok�adne pokrycie zapotrzebowania organizmu na te sk�adniki. Jako dodatek smakowo zapachowy zosta� dodany zestaw naturalnych zi�� powoduj�cych lepsze trawienie i wykorzystanie pokarmu.

Stosowanie: Makromix G jest nieodzownym komponentem pe�nodawkowych mieszanek paszowych dodany w ilo�ci 3,5% tj. 3,5 kg Makromixu G na 100kg paszy. W tradycyjnym �ywieniu go��bi m�odych zaleca si� stosowanie 30g mieszanki na 10kg wagi �ywej cia�a dziennie. Zalecany dodatek makromixu G zabezpiecza dobr� zdrowotno��, prawid�owy rozw�j go��bi a tak�e dobre wykorzystanie paszy.

Opakowanie: 5 i 20kg

 

 

Promoted by Octopus Agency