APIAROM
preparat przeznaczony do dezynfekcji i aromatyzacji uli
      MIESZANKI MINERALNE:
MAKROMIX G
mieszanka mineralna dla go��bi
MAKROMIX F (formosan)
mieszanka mineralna dla byd�a, �wi�, koni i drobiu
MIKROFOS
mieszanka mineralna dla byd�a owiec i k�z
MMB
mieszanka min. dla byd�a, owiec, k�z i zwierzyny �ownej
MMD
mieszanka mineralna dla drobiu nie�nego
MM
mieszanka uniwersalna dla �wi�, byd�a, koni i drobiu
MAKROMIX D
mieszanka mineralna dla drobiu nie�nego
PULVIMIX
mieszanka mineralna stabilizuj�ca dla �wi� i drobiu

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieszanka mineralna MIKROFOS dla byd�a , k�z i owiec
z dodatkiem zi�� i przypraw.

Mieszanka mineralna MIKROFOS zawiera wi�cej fosforu. W zwi�zku z powy�szym znajduje zastosowanie w �ywieniu byd�a, k�z i owiec zwi�kszaj�c wykorzystanie pasz i zapobiega chorobom na tle niedoboru soli mineralnych (zwi�zk�w fosforowych ), kt�rych brak obserwuje si� szczeg�lnie w paszach obj�to�ciowych i tre�ciwych. Do mieszanki tej dodano odpowiednio dobrane zio�a, kt�re wp�ywaj� doskonale na zwi�kszenie apetytu i stymuluj� mikroflor� �wacza.

W sk�ad MIKROFOSU wchodz�: zwi�zki fosforu, wapnia, sodu, magnezu i inne.

Dawki dzienne:

Byd�o-M�odzie� i opasy w kg

  • 150 kg 40 - 80 g
  • 250 kg 40- 120 g
  • 350 kg 40 - 150 g
  • 450 kg 80 - 180 g

Krowy o wydajno�ci do

  • 10 l 50 - 150 g
  • 20 l 50 - 200 g
  • ponad 20 l 100 - 250 g

 

Jagni�ta, ko�l�ta 5 - 10 g
Skopy 10 - 15 g
Jarki, tryki, kozy 20 - 30 g

Opakowanie: 20 kg

 

 

 

 

Promoted by Octopus Agency