APIAROM
preparat przeznaczony do dezynfekcji i aromatyzacji uli
      MIESZANKI MINERALNE:
MAKROMIX G
mieszanka mineralna dla go��bi
MAKROMIX F (formosan)
mieszanka mineralna dla byd�a, �wi�, koni i drobiu
MIKROFOS
mieszanka mineralna dla byd�a owiec i k�z
MMB
mieszanka min. dla byd�a, owiec, k�z i zwierzyny �ownej
MMD
mieszanka mineralna dla drobiu nie�nego
MM
mieszanka uniwersalna dla �wi�, byd�a, koni i drobiu
MAKROMIX D
mieszanka mineralna dla drobiu nie�nego
PULVIMIX
mieszanka mineralna stabilizuj�ca dla �wi� i drobiu

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieszanka mineralna - MMB dla byd�a, owiec, k�z i zwierzyny
�ownej z dodatkiem zi�� i przypraw.

MMB zawiera: zwi�zki wapnia, fosforu, magnezu, sodu, �elaza, cynku, manganu, kobaltu.

Zastosowanie: MMB stosowa� nale�y do produkcji koncentrat�w paszowych (6-8%) dla kr�w mlecznych, byd�a opasowego oraz k�z i owiec. Dla zwierzyny �ownej (sarny,jelenie, daniele), k�z i owiec nale�y podawa� po zmieszaniu z sieczk�, sianem i plewami pszennymi w korytkach przy pa�nikach. Zapobiega chorobom z niedoboru , poprawia apetyt i wzmacnia organizm oraz odporno�� na choroby.
Zawarto�� MMB w mieszankach tre�ciwych 2%.

Przy dawkowaniu indywidualnym dzienne dawki mieszanki w przypadku �ywienia paszami gospodarskimi kr�w mlecznych powinny wynosi� w zale�no�ci od wydajno�ci:

  • 10 - 15 kg mleka / dziennie - 80 g mieszanki
  • 15 - 20 kg mleka / dziennie - 120 g mieszanki
  • 20 - 25 kg mleka / dziennie - 160 g mieszanki
  • dla opas�w w zale�no�ci od masy cia�a 50 - 100 g MMB na dzie�
  • dla owiec 10 - 20 g / dziennie,
  • kozy w okresie laktacji 20 - 30 g / dzie�

UWAGA: STA�E PODAWANIE TEJ MIESZANKI ZAPOBIEGA WYST�POWANIU
TʯYCZKI PASTWISKOWEJ

Opakowanie: 5 i 20 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoted by Octopus Agency